Verkiezingsprogramma

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018


 


Klantvriendelijkheid staat voorop


 


 


De VVD wil een klantgerichte gemeente die open met haar inwoners communiceert. Kansen om de inwoners beter van dienst te zijn, worden voortdurend opgezocht en benut. De gemeente zal aan één loket zoveel mogelijk zaken gelijktijdig afhandelen. Klantvriendelijkheid wordt vergroot, de ambtenaren werken oplossingsgericht en leveren maatwerk.


De gemeente maakt niet alleen duidelijk wat niet kan, maar vooral wat wel kan en benut de ruimte in de bestemmingsplannen, structuurvisie en de wetgeving in het algemeen.


De inwoner geeft aan hoe hij geholpen wil worden digitaal of via persoonlijk contact hij hecht aan zijn privacy en de gemeente zorgt daarvoor.


 


Een mooie gevarieerde woonomgeving aangepast aan uw woonwensen


De VVD wil aangepaste woningbouw voor jongeren en ouderen. Eenvoudige procedures om bijvoorbeeld een woning te splitsen of regelingen voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningen.


Hierbij staat kwaliteit voorop. Kwaliteit van de woonomgeving, kwaliteit van de zorgvoorzieningen in de nabijheid in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt.


Daarmee ontstaat woonruimte voor de oudere die niet hoeft te verhuizen of jongeren die in eigen dorp kunnen blijven.


 


Zorg die er toe doet, betaalbaar en toegankelijk


De VVD wil dat bij het verlenen van zorg aan onze inwoners het te behalen resultaat leidend is. Noodzakelijke zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeentelijke contracten worden opengesteld voor inwoners. Daardoor kunnen inwoners gebruik maken van doordachte contracten tegen redelijke tarieven. Ont-zorging is dan niet gratis maar wel waardevol.


 


Wegen, fietspaden en voetpaden moeten geschikt zijn voor veilig gebruik


Doorgaand verkeer maar ook zwaar landbouwverkeer willen wij om kernen heen leiden zodra dit aantoonbare voordelen heeft in financiële zin met voldoende maatschappelijke meerwaarde. Zo willen wij een fietspaden netwerk dat in het buitengebied gescheiden ligt van de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer.


 


Wij ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers


Alleen als er substantieel geld gevraagd wordt bemoeien wij ons met de inhoud van een initiatief, voor alle andere initiatieven werken wij samen en wijzen wij waar nodig de weg om te komen tot het gewenste resultaat.


 


Wij stimuleren verantwoord energiegebruik en energiebesparing


De ambities in het nieuwe regeerakkoord vragen ook van gemeenten actie op het gebied van de energietransitie. Fossiele energiebronnen zijn eindig en alle deeloplossingen zijn nodig voor duurzame samenleving. Het grootste rendement zit natuurlijk in een lager energiegebruik. Als gemeente kunnen wij meewerken aan duurzaamheidsleningen die hier aan bijdragen. Natuurlijk past hier ook een bekend VVD standpunt van minder regels en eenvoudige procedures.


 


Wij willen besturen op basis van een concreet programma


De VVD wil graag meebesturen aan de hand van een concreet programma.
Een lange termijn visie voor onze gemeente is leidend voor toekomstige besluiten.
In die visie willen wij realistische doelen opnemen. Doelen waar wij invloed op hebben en die breed gedragen worden binnen de dorpen. Doelen die onze inwoners vrijheid bieden om hun leven te leiden zoals zij dat willen.
Doelen die met een laag belasting niveau betaalbaar zijn.


 


Wij zijn zuinig met het geld dat ons wordt toevertrouwd


De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De VVD streeft er altijd naar dat de belastingen laag zijn. Het geld dat de gemeente te besteden heeft wordt zorgvuldig uitgegeven. Daarover leggen wij verantwoording af aan de belastingbetaler. Uitgangspunt is dat gemeentelijke diensten betaald worden door de vrager van die dienst. Alleen zaken van algemeen belang worden betaald uit de algemene middelen daardoor blijven individuele lasten laag en kunnen verenigingssubsidies op peil blijven.